بررسی مشکلات مربوط به آدرس دهی در شبکه و راه حل آن

در این مطلب متوجه میشوید چگونه مشکلات آدرسدهی در شبکه را شناسایی کرده و آنها را برطرف کنید.همچنین قصد داریم به برخی از مشکلات رایج شبکهها نگاهی داشته و ببینیم مشکلات چگونه رخ میدهند

حل اشکلات آدرسهای شبکه- مشکلات رایج شبکه

زمان (ساعت) اشتباه
یک تکنسین خوب فناوری اطلاعات میداند زمانی که یک کامپیوتر منفرد را روشن کرد و متوجه شد کامپیوتر زمان اشتباهی را نشان میدهد در اولین گام باید به سراغ باتریCMOS برود و مطمئن شود که هنوز به درستی کار میکند. زمانی که در یک دامنه فرآیند همگام سازی زمان دستگاهها انجام میشود، زمان برخی از دستگاهها به اشتباه تنظیم میشود. برخی از تکنسینها از این رویداد متعجب میشوند و به درستی نمیدانند علت بروز مشکل کجاست؟ اگر به یاد داشته باشید به شما گفتیم پروتکلNTP از سروری که روی یک شبکه محلی یا اینترنت قرار دارد استفاده کرده و به همگام سازی زمان همه دستگاهها می پردازد. این کار زمانی که پروتکلNTP به منبع قابل اعتمادی متصل شده باشد خوب است. شما میتوانید زمان کامپیوتر یک دامنه را از طریق خط فرمان مشاهده کنید. در پنجره خط فرمان کافی است فرمانw32tm / query /source را وارد کنید. اگر کامپیوتر شما عضوی از یک دامنه نیست برای تعیین و تنظیم زمان کامپیوتر سرور خود، پس از اتصال به اینترنت مراحل زیر را دنبال کنید

1. در کادر سمت راست ویندوزبخشsystem traY کلیک راست کرده و گزینهadjust date/time را انتخاب کنید. اطمینان حاصل کنیدگزینه Set time automaticallY روشن باشد
2.صفحه را به سمت پایین پیمایش کرده و گزینهAdditional date, time & regional settings را انتخاب کنید. پنجره ساعت،زبان و منطقه ظاهر میشود.

3.روی گزینه Change settings و سپس Set the time and date, Internet Time کلیک کنید.

اکنون روی منوی بازشونده کلیک کنید تا سرورهای زمانی مختلف را مشاهده کنید. گزینهای که به منطقه جغرافیایی شما نزدیکتر است را انتخاب کنید. اکنون گزینهClick Update now را کلیک کرده و سپس دکمهk o را کلیک کنید.

مشکلات پروتکل پیکربندی پویای میزبان(DHCP)

زمانی که سرورDHCP به یک کلاینت آدرس آیپی اختصاص م یدهد، یک محدودیت زمانی (زمان اجارهای) برای یک آدرس آیپی در نظر میگیرد. پس از اتمام این زمان آدرس آیپی تخصیص داده شده منقضی میشود. به طور پیشفرض این محدودیت زمانی در بازه 120 دقیقه تا 8 روزه بسته به دستگاه و نرم افزاری که از آن استفاده میکنید متغیر است. از آنجایی کهDHCP یک دامنه محدودی دارد که برای رسم آدر سهای آیپی از آن استفاده م یکند، این محدودیت زمانی یک نقطه قوت است، زیرا به ما اجازه میدهد
تا اطمینان حاصل کنیم هر زمان دستگاه کلاینت جدیدی درخواست آدرس آیپی کرد، آدرسی برای واگذاری وجود دارد. اگر محدودیت بازه زمانی به شکل طولانی مدت تنظیم شده باشد، شبکه با مشکل فقدان تخصیص آدر سهای آیپی به دستگاههای جدید روبرو خواهد شد و در عمل کارایی شبکه به حداقل خواهد رسید. برعکس این قضیه نیز صادق است. اگر محدودیت زمانی بیش از اندازه کوتاه باشد، آدرس آ یپی تخصیص داده شده به کلاینتها به سرعت منقضی شده و آنها مجبور هستند مرتب درخواست تخصیص آیپی را ارائه دهند که این مسئله افزایش ترافیک شبکه و مختل شدن فعالیتهای شبکه را به همراه خواهد داشت. اگر خطاهای مکررDHCP را مشاهده کردید یا اگر چند کلاینت در زمان اتصال به شبکه با مشکلاتی روبرو هستند، در اولین گام باید به سراغ تنظیمات سرور DHCP بروید. اطمینان حاصل کنید که دامنهDHCP به اندازه کافی بزرگ است تا بتواند از تعداد ب یشتری از کلاینتهای روی یک شبکه و همچنین کلاینتهایی که فعال نیستند اما آدرس آیپی آنها هنوز معتبر است پشتیبانی کند. یک شبکه پایدار با تعداد کمی از کلاینتها همچون یک دفتر کوچک میتواند از فرآیند تخصیص طولانی مدت آدر سها حتا تا چند ماه با یک دامنهDHCP محدود پشتیبانی کند. در شبکه های بزرگ، به ویژه آنهایی که دستگاههای کلاینت بیشتری روی آنها قرار داشته و کلاینت ها بهطور مرتب فعال یا غیرفعال میشوند کاف یشاپ، کافه تریای مدرسه یا یک دفتر فروش شلوغ زمان تخصیص اجاره آدرس آیپی باید محدود باشد تا آدرسهای آ یپی بیشتری به کلاینت ها تخصیص داده شود.

مشکلات مربوط به پیکربندی ارتباطات شبکه

یک آدرس آیپی به تنهایی برای اتصال یک کامپیوتر به شبکه کافی نیست. در نتیجه یک کلاینت ممکن است آدرس آ یپی در اختیار داشته باشد، اما نتواند به شبکه متصل شود. از رایجترین مشکلات پیرامون اتصال به شبکه و آدرسهای آیپی به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
⦁ زیرشبکه نادرست -یک کامپیوتر به یک زیرشبکه نیاز دارد تا مشخص کند کدامیک از بیتهای درون آدرس آیپی کامپیوتر برای شناسایی شبکه و کدام بیتها برای شناسایی خود شناسه میزبان شبکه استفاده میشود. یک زیرشبکه اشتباه باعث میشود تا یک ارتباط ناموفق یا یک ارتباط بسیار محدود به شبکه برقرار شود. بسته به پیکربندی اشتباه، یک کامپیوتر ممکن است یک ارتباط خارج شونده با سایر دستگاههای شبکه یا حتا اینترنت برقرار کند. با این وجود بیشتر دستگاههای شبکه نمیتوانند گر ههایی که به اشتباه پیکربندی شده اند را پیدا کرده و به شکل عادی با آنها ارتباط برقرار کنند.
⦁ گی توی اشتباه -یک آدرس آیپی نادرست برای گی توی پیشفرض میتواند اثر متضادی داشته باشد. پیکربندی اشتباه ممکن است به یک کلاینت اجازه دهد به شکل مستقیم با دستگاههایی که روی شبکه قرار دارند ارتباط برقرار کند، اما نمیتواند با دستگاههایی که خارج از شبکه محلی قرار دارند ارتباط برقرار کند.
⦁ آدر سهای آیپی تکراری -این پیغام خطا نشان م یدهد که دو دستگاه در یک شبکه سعی میکنند از آدرس آ یپی یکسانی استفاده کنند .
به طور معمول این مشکل زمانی رخ میدهد که حداقل یک گره پیکربندی شده است که از آدرس آ یپی ایستا استفاده کند و گره دیگر نیز پیکربندی شده است که از همان آدرس آیپی ایستا استفاده کند. در اینگونه موارد آدر س آیپی درDHCP رزرو نشده است. به همین دلیل سرور در تلاش است تا آدرس آ یپی را به گره دیگری نیز تخصیص دهد.
هنگامی که یک کامپیوتر برای برقراری اتصال به شبکه تلاش میکند، اما در اینکار موفق نیست، تنظیمات پیکربندیTCP/IP را بررسی کنید. در شمار ههای گذشته آموزش نتورکپلاس به شما گفتیم اینکار چگونه انجام میشود. اینکار بر مبنای دستورالمل زیرانجام میشود.

گزینه Change adapter را باز کرده و گزینهNetwork and Sharing Center انتخاب کنید.
روی کانشن فعال شبکه ارتباطی که ازطریق آن به شبکه متصل می شویدکلیک راست کرده و گزینهProperties را انتخاب کنید.

روی پروتکل(TCP/IPv4) سرنام Internet Protocol Version 4 کلیک کرده و گزینهProperties را انتخاب کنید. اگر کامپیوتر موفق نشده است است یک آدرس آ یپی و اطلاعات مربوط به سرورDHCP را به دست آورد، پارامترهای مربوط به تنظیمات ایستا ممکن است به اشتباه پیکربندی شده باشند. سعی کنید به شکل موقت بهDHCP سوییچ کنید. اگر تخصیص آدرس آیپی به شکل ایستا برای شما مهم است، باید روی کامپیوتری که بدون مشکل به شبکه متصل م یشود مراجعه کرده و اطلاعات مربوط به زیرشبکه و آدرس گی توی پیشفرض آن کامپیوتر را بررسی کنید.

نامها به درستی تبدیل نشده اند- فرض کنید آدرس آیپی ایستا، زیر شبکه و گی توی پیشفرض همگی به درستی پیکربندی شده اند، اما زمانی که مرورگر را اجرا کرده و قصد باز کردن یک صفحه وب را دارید، هیچ اتفاقی رخ نم یدهد. شما پنجره خط فرمان را باز کرده، به گی توی شناخته شد های همچون سرور سامانه نام دامنه عمومی گوگل پینگ کرده و مشاهده میکنید که همه چیز به خوبی کار میکند. با این وجود هنوز هم نمیتوانید وبسایتها را باز کنید. در چنین شرایطی به احتمال زیاد شما با مشکلDNS روبرو هستید .

زمانی که یک آدرس آ یپی ایستا را تخصیص م یدهید، شما مجبور هستید آدر سها را برای سرورهای سامانه نام دامنه اصلی و ثانویه تنظیم کنید. این یک کار ساده است که متاسفانه بیشتر تکنسینها آنرا فراموش میکنند. از سویی دیگر، اگر در حال استفاده از DHCP هستید و هنوز هم با ترجمه نامها به آدرسهای آ یپی مشکل دارید، در این حالت سرور پیشفرض سامانه نام دامنه شما ممکن است از کار افتاده باشد. سعی کنید سامانه نام دامنه را به یک سرورDNS عمومی ابرمحور تغییر دهید. بیشتر سرورهای سامانه نام دامنه عمومی به شکل رایگان و آنلاین در دسترس قرار دارند. از جمله این سرورها به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

Google (developers.google.com/speed/public-dns): 8.8.8.8 and 8.8.4.4

OpenDNS Home (opendns.com): 208.67.222.222 and 208.67.220.220

توجه داشته باشید در برخی موارد سرورهای سامانه نام دامنه به واسطه وجود بدافزارها، خط مشی های ویژه و تبلیغات مسدود هستند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند *
شما می توانید از این تگ های HTML و ویژگی ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>