لینک مایکروویو چیست؟

ریزموج یا مایکروویو، امواج الکترومغناطیسی با طول موج بیشتر از مادون قرمز و کمتر از امواج رادیویی هستند. مایکروویو (Microwave) از ترک...

ادامه مطلب