مراحل نصب Hotspot

در مرحله select certificate، در صورت داشتن سرتیفیکیت اینتر کرده و Passphrase را وارد کنید در غیر این صورت select certificate را no قرار داده و اینتر کنید.

در صورت داشتن smtp server (ایمیل سرور) آی پی smtp server را وارد کنید. آی پی آدرس dns سرورهای موجود را مشخص کنید.

در قسمت dns name، نام دامنه شبکه را با فرمت اسم.اسم وارد کنید. به خاطر داشته باشید از نام دامنه ای استفاده کنید که در اینترنت وجود ندارد.

نام کاربری ادمین هات اسپات و رمز عبور مورد نظر را وارد کنید. در صورت مشخص نکردن رمز عبور، نام کاربری بدون رمز می ماند.

مراحل نصب هات اسپات به اتمام رسید.

سایر دستورات میکروتیک:

دستور مشاهده مشخصات و لول لایسنس:

system license print

کامند تغییر پسورد میکروتیک

Password

قسمت old-password، پسورد قدیمی و در قسمت new-password و confirm-new-password، پسورد جدید را وارد کنید.

برای تغییر پسورد می توانید از کامند زیر نیز استفاده کنید:

ابتدا برای مشاهده لیست یوزرها از کامند user print استفاده کنید:

در حال حاضر تنها یوزر موجود یوزر admin می باشد. نام کاربری و index number یوزر مورد نظر را در نظر گرفته و کامند زیر وارد کنید

User set name=admin number= password=

مقابل number=، ایندکس نامبر کاربر مورد نظر و مقابل password= رمز عبور را وارد کنید.

برای مشاهده لیست دستورات مورد استفاده ؟ را وارد کنید.

مشاهده لیست پکیجهای روتر:

System package print

دستور uninstall package و ریبوت کردن روتر:

/system package uninstall ppp; /system reboot; 

:[Reboot, yes? [y/N

دستور غیر فعال کردن یک پکیج:

/system package disable hotspot; /system reboot;

:[Reboot, yes? [y/N]

دستور بک آپ از تنظیمات روتر:

به دو صورت می توان از تنظیمات روتر بک آپ تهیه نمود:

• با استفاده از دستور بک آپ که در این حالت فایل بک آپ روتر با پسوند، .backup در مسیر Files روتر ذخیره می شود. در این نوع بک آپ، امکان مشاهده تنظیمات و ویرایش آنها وجود ندارد و فقط برروی همان روتر، قابل restore شدن می باشد.

admin@MikroTik] system backup> save name=test]

یک نام دلخواه برای فایل بک آپ مشخص کنید و کلید اینتر را بزنید

Configuration backup saved

<admin@MikroTik] system backup]

برای restore کردن فایل بک آپ، از دستور زیر استفاده کنید:

admin@MikroTik] > system backup load name=test] 

:[Restore and reboot? [y/N

y

Restoring system configuration

System configuration restored, rebooting now

• با استفاده از دستور export که در این حالت تنظیمات روتر در فایلی با پسوند rsc و در مسیر Files ذخیره شده و می توان این فایل را با استفاده از notepad باز نموده و مشاهده، ویرایش تنظیمات و restore شدن آن برروی روترهای دیگر نیز امکان پذیر می باشد.

=Export file

برای restore کردن تنظیمات روتر از فایل با پسوند rsc، این فایل را روی دسک تاپ منتقل کرده و بعد از باز کردن فایل با استفاده از notepad، از کل تنظیماتی که بعد از خط software id مشاهده می کنید، کپی گرفته و داخل ترمینال روتر paste کنید و یا دستور import و نام فایل بک آپ همراه با پسوند rsc را در ترمینال روتر تایپ و اینتر کنید. خروجی صحیح دستور وارد شده به صورت زیر می باشد:

<admin@MikroTik]  import backup.rsc]

Opening script file backup.rsc

Script file loaded and executed successfully

<[admin@MikroTik] 

دستور ریست کردن تنظیمات روتر:

<admin@MikroTik]  system reset-configuration]

Dangerous! Reset anyway? [y/N]: n

action cancelled

<[admin@MikroTik] 

دستور تنظیمات وایرلس روتر در مورد کلاینت

دستور مشاهده تنظیمات اینترفیس فعلی وایرلس:

admin@MikroTik] interface wireless> print]

پس از مشاهده مشخصات اینترفیس وایرلس، برای ویرایش سایر پارامترها به ترتیب زیر عمل کنید، برای هر پارامتر، مقدار دلخواه را وارد کنید.

/admin@MikroTik] interface wireless> set 0 ssid=mmt disabled=no ]

band=2.4ghz-b/g

[admin@MikroTik] interface wireless> monitor wlan1

               status: connected-to-ess

                 band: 2.4ghz-g

            frequency: 2432MHz

              tx-rate: 36Mbps

              rx-rate: 36Mbps

                 ssid: “mmt”

                bssid: 00:0B:6B:34:5A:91

           radio-name: “000B6B345A91”

      signal-strength: -77dBm

   tx-signal-strength: -76dBm

               tx-ccq: 21%

               rx-ccq: 21%

  current-ack-timeout: 56

     current-distance: 56

             wds-link: no

              nstreme: no

         framing-mode: none

     routeros-version: “2.9beta16”

              last-ip: 25.25.25.2

    current-tx-powers: 1Mbps:28,2Mbps:28,5.5Mbps:28,11Mbps:28,6Mbps:27,

                       9Mbps:27,12Mbps:27,18Mbps:27,24Mbps:27,36Mbps:26,

                       48Mbps:25,54Mbps:24

<admin@MikroTik] interface wireless]

تنظیمات کارت وایرلس در مورد اکسس پوینت و تنظیم آی پی آدرس

\admin@MikroTik] interface wireless> set 0 mode=ap-bridge frequency=5805 ]

   band=5ghz disabled=no ssid=test name=AP

admin@Mikrotik] interface wireless> print]

Flags: X – disabled, R – running

 0    name=”AP” mtu=1500 mac-address=00:0C:42:05:00:22 arp=enabled

      disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413

    ” ”  =radio-name=”000C42050022″ mode=ap-bridge ssid=”test” area

      frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0

      frequency=5805 band=5ghz scan-list=default rate-set=default

      supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps

      supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,

                          54Mbps

      basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007

      ack-timeout=dynamic tx-power=default tx-power-mode=default

      noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default

      burst-time=disabled fast-frames=no dfs-mode=none antenna-mode=ant-a

      wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no

      update-stats-interval=disabled default-authentication=yes

      default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0

      hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s

      on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both

admin@Mikrotik] interface wireless> /ip add]

admin@Mikrotik] ip address> add address=10.1.0.1/24 interface=AP]

admin@Mikrotik] ip address> print]

Flags: X – disabled, I – invalid, D – dynamic

 #   ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE

 0   10.1.0.1/24        10.1.0.0        10.1.0.255      AP

<admin@Mikrotik] ip address]