محصولات سیسکو

سوئیچ 16 پورت سیسکو مدل SF110D-16HP

5,600,000 تومان

سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10P

5,500,000 تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل SF350-24

5,100,000 تومان

Cisco WS-C2960-24PC-L

3,200,000 تومان

سوئیچ 8 پورت سیسکو مدل SF110D-08HP

3,047,000 تومان

سوئیچ سیسکو ws-c2960g-24tc-l

2,700,000 تومان

Cisco WS-C2960S-24PS-L

1,950,000 تومان

NM-HD-2VE

C3KX-NM-10G

AIM-ATM

SFP-10G-LR

SFP-10G-SR

سوئیچ 16 پورت سیسکو مدل SF110D-16HP

5,600,000 تومان

سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10P

5,500,000 تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل SF350-24

5,100,000 تومان

Cisco WS-C2960-24PC-L

3,200,000 تومان

سوئیچ 8 پورت سیسکو مدل SF110D-08HP

3,047,000 تومان

سوئیچ سیسکو ws-c2960g-24tc-l

2,700,000 تومان

Cisco WS-C2960S-24PS-L

1,950,000 تومان

Cisco WS-C3750X-48PF-S

Cisco WS-C3750X-24P-S

Cisco WS-C3750G-24PS-E

Cisco WS-C3750-48TS-S

Cisco WS-C3750-48PS-S

NM-HD-2VE

C3KX-NM-10G

AIM-ATM

SFP-10G-LR

SFP-10G-SR

GLC-LH-SMD

GLC-LH-SM

GLC-T

VWIC3-2MFT-T1_E1

VWIC2-2MFT-T1_E1

HWIC-2T

WIC-2AM